• Ẩn Chính - Maijor arcana •

IX - Chả Cá Lã Vọng - The Hermit

Từ khóa: Nội quan, Tìm kiếm, Sự dẫn dắt, Sự ẩn mình,  Sự đơn độc

Câu hỏi Có/Không?: Chưa rõ, hãy cẩn thận soi rọi nội tâm của chính mình.

Cá lăng lọc xương, cắt khúc cỡ hai đốt ngón tay, ướp với riềng, mẻ, hạt tiêu, nước mắm, cùng mắm tôm. Để ướp trong hai tiếng rồi sau đó phết lớp mỡ mỏng (mỡ lợn, mỡ cá, mỡ gà), đem nướng hoặc rán (chiên) lên. Lại có một chảo dầu nóng, bỏ hành hoa, thì là, lạc rang vào đảo lên cùng với cá đã làm chín. Món chả cá cần ăn nóng, chấm với mắm tôm và dùng kèm với bún tươi.

Chả cá lã vọng, món ăn thơm ngậy được xem như món đặc sản của Hà Nội. Sự tích tên món ăn này đến từ điển tích gắn liền với thời kì chống Pháp của Việt nam ta. Lúc ấy, gia đình họ Đoàn ngụ ở nhà số 14 phố Hàng Sơn (nay là phố Chả Cá), một gia đình yêu nước đã góp sức giấu cán bộ cách mạng. Với món chả cá gia truyền cùng lòng hiếu khách, món ăn của gia đình họ Đoàn được các cán bộ yêu thích. Gia chủ nhà họ Đoàn - cụ Đoàn Xuân Phúc nảy ý mở thành quán ăn, thuận tiện cho việc che mắt chính quyền Pháp, trở thành nơi để cán bộ tụ họp an toàn. Bên trong quán có bức tranh ông Lã Vọng - Khương Tử Nha ngồi bó gối câu cá, nhờ đó, cái tên Chả cá Lã Vọng ra đời, trở thành món ăn lưu truyền đến ngày nay.

Keywords: Introspection, seeking, guidance, concealment, solitude

Yes/No question?: Not sure, carefully look inside yourself.

Lentils fish boneless, cut into the size of two knuckles, marinated with galangal, batch, pepper, fish sauce, and “mam tom” (shrimp paste). Let it be marinated for two hours and then spread a thin layer of fat (pork fat, fish fat, chicken fat) before bringing it to bake or fry (fried). After that, there is a pan of hot oil, scallions, dill, roasted peanuts stir-fried with fish. Fish dishes should be eaten hot, dipped with “mam tom” (shrimp paste) and served with fresh rice noodles.

La Vong Fried Fish - a fragrant dish, is considered a specialty of Hanoi. The legend of its name comes from the ancient text associated with the resistance period againstFrench of Vietnam. At that time, the Doan family lived at house No.14, Hang Son Street (now Chả cá Street), a patriotic family that had contributed to hiding revolutionary cadres. With traditional grilled chop fish  and hospitality, the dishes of the Doan family are loved by officials. The owner of the Doan family - Doan Xuan Phuc had the idea of ​​​​opening a restaurant, convenient for hiding the eyes of the French government, and becoming a place for officials to gather safely. Inside the shop, there is a picture of Mr. La Vong - Khuong Tu Nha sitting fishing, thanks to that, the name Chả cá lã vọng was born, becoming a dish handed down to this day.