• Ẩn Chính - Maijor arcana •

XVII - Bo bo - The Star

Từ khóa: Hy vọng, Cảm hứng, Hào phóng, Yên bình, Ý tưởng mới

Câu hỏi Có/Không?: Nên, nhưng bạn cần chuẩn bị để việc này trở nên sự rõ ràng hơn.

Bo bo (tên khác là cao lương) có nguồn gốc các nước Châu Phi. Ngoài ra, còn có các loại hạt cao lương có nguồn gốc từ Úc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á khác.

Đây một loại thực phẩm gắn liền với giai đoạn lịch sử khó khăn Việt Nam những năm 1970-1980, cứu đói của dân ta trong thời kỳ kháng chiến, được viện trợ bởi các nước đồng minh như Liên Xô, Ấn Độ.

Hạt bo bo có vỏ rất cứng và rất khó nấu ăn trực tiếp. Để làm thực phẩm, bo bo phải qua xay xát thành bột và lên men, làm thành bánh mì hoặc mì sợi. Nhưng người Việt thời xưa phần lớn không biết cách chế biến loại hạt này. Để ăn hạt bo bo, người Việt thường phải ngâm nước và nấu thật lâu, giống như cách họ quen làm với lúa gạo, nhưng nấu xong thì hạt bo bo vẫn rất dai và cứng. Để dễ ăn, người ta phải độn bo bo với cơm. Vì thế, thành ngữ “Ăn cơm độn bo bo” trở thành câu nói mà nhiều người Việt dùng để chỉ sự thiếu thốn lương thực. Trong khi đây lại là một trong năm loại ngũ cốc quan trọng nhất thế giới.

Ngày nay, bo bo được biết đến với hàm lượng dinh dưỡng cao, cũng như phương pháp chế biến cũng đã phổ biến, dễ dàng nên đã phổ biến trở lại với người Việt Nam.

Keywords: Hope, Inspiration, Generosity, Peace, New Idea

Yes/No Questions?: Yes, but you need to be prepared to make this more obvious.

Sorghum seed is of African origin. In addition, there are sorghum nuts native to Australia, India and other Southeast Asian countries.

This is a type of food associated with the difficult historical period of Vietnam in the 1970s and 1980s, to save people’s hunger during the resistance war, and was aided by allies such as the Soviet Union and India.

Sorghum seeds have a very hard shell and are difficult to cook directly. To make food, sorghum must be milled into flour and fermented, making bread or noodles. But most of the Vietnamese at that time did not know how to process this type of grain. To eat sorghum seeds, Vietnamese people often have to soak in water and cook for a long time, like they are used to doing with rice, but after cooking, sorghum seeds are still very tough and solid. To make it easier to eat, people have to fill the sorghum with rice. Therefore, the expression “Eat rice with sorghum” has become a saying that many Vietnamese people use to refer to food shortages. While this is one of the five most important grains in the world.

Today, bo bo is known for its high nutritional content, as well as the popular and easy processing method, so it has become popular again with Vietnamese people.