• Ẩn phụ - minor arcana •

Queen of Cups - Trà - Tea

Từ khóa: Thương yêu, Nhân hậu, Trực giác, Tâm lý, Tâm linh, Tài năng nghệ thuật

Trà (hay chè) là một trong những thức uống quen thuộc của nhiều nơi trên thế giới. Mỗi quốc gia đều có cách thưởng trà (trà đạo) khác nhau. Gần nhất với Việt Nam, chúng ta được biết đến trà đạo Nhật, trà đạo Trung hoa, trà đạo Hàn. Nhiều cuộc nghiên cứu diễn ra và được kết luận chung rằng trà vốn có nguồn gốc từ Châu Á.

Theo các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử, nguyên sản trà cổ xuất hiện tại Vân Nam Trung Quốc, Thượng Lào, Bắc Thái và vùng Tây Bắc Việt Nam. Nhiều tài liệu cũng có kết luận người Việt biết uống trà trước cả người Hoa. Ít nhất đến thời Khổng Tử, người Hoa Hạ còn chưa biết uống trà. Theo truyền thuyết, trà (hay chè) Việt lại xuất phát từ thời Hùng Vương. Người tìm ra trà đầu tiên được cho là Thần Nông - thủy tổ của người Việt.

Văn hóa trà Việt lại được chia thành trà dân gian và trà cung đình. Một là dân dã, mang tính gắn kết, cộng đồng. Thậm chí còn có những ngày hội chè trong phong tục dân gian. Một còn lại, cao quý, trang trọng, chỉ có ở cung đình, phục vụ cho hoàng gia, quý tộc. Có thể nói, trà là phần gắn liền với đời sống của người Việt, bất kể tầng lớp nào trong xã hội từ rất lâu đời.

Keywords: Love, Kindness, Intuition, Psychology, Spirituality, Artistic talent

Traditional tea is one of the familiar drinks of many parts of the world. Each country has a different way of enjoying tea (tea ceremony). Closest to Vietnam, we know Japanese tea ceremonies, Chinese tea ceremonies, and Korean tea ceremonies. Many studies have taken place and it is generally concluded that tea is originally from Asia.

According to historical researchers , ancient tea products appeared in Yunnan China, Upper Laos, Northern Thailand and Northwest Vietnam. Many documents also conclude that the Vietnamese know how to drink tea before the Chinese. At least until the time of Confucius, the Chinese people did not know how to drink tea. According to legend, Vietnamese tea came from the Hung Kings period. The person who discovered the first tea is said to be Thần Nông - the ancestor of the Vietnamese people.

Vietnamese tea culture is divided into folk tea and royal tea. One is rustic, cohesive, community. There are even tea festivals in folk customs. The other , noble and solemn, is only available at the royal court, serving the royal family and aristocrats. It can be said that tea has been a part of the life of Vietnamese people, regardless of social class, for a long time.