• Giải nghĩa - meaning •

22 thẻ Ẩn Chính -

22 Major Arcana cards